دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند: ایجاد محیطی امن در چهارچوب قوانین و مقررات جهت انتقال آزاد اخبار و اطلاعات و نقطه نظرات دانشجویان

1- مراجعه دانشجو یا در موارد نادرعضو هیات علمی دانشگاه به دبیرخانه کمیته ناظر جهت اخذ مجوز انتشار نشریه  (5 دقیقه )

2- راهنمایی دانشجو وشرح شرایطی که میبایست دانشجو حائز آن شرایط باشد تا بتواند مجوز انتشار اخذ نماید.(10 دقیقه )

3- ارائه دو برگ فرم شامل مشخصات مدیر مسئول ، صاحب امتیاز وسردبیرنشریه و فرم استعلام آموزشی و انضباطی . تکمیل فرم و برگشت به دبیرخانه ( یک روز کاری)

4- ارجاع دانشجو به سایت معاونت فرهنگی جهت مطالعه کامل آیین نامه ضوابط ناظر بر نشریات (5 دقیقه )

5- تکمیل پرونده وانتظار (یک تا دوهفته ای) برای تشکیل جلسه کمیته ناظربرنشریات جهت بررسی و صدورمجوزانتشار