دانشگاه ارومیه

بعد از تعریف دروس توسط آموزش کل در سیستم آموزش سما، مسئول آموزش پژوهشکده واحد های ارائه شده در ترم جاری را در سیستم آموزش سما مربوط به پژوهشکده درج می کند.

کلیه مراحل اجرای فرآیند در مدت زمان یک روز انجام می شود.