دانشگاه ارومیه

هدف: اعمال تغییرات صورت گرفته در پست های سازمانی در احکام کارگزینی اعضاء

 1- پیشنهاد توسط مسئول مربوطه با ذکر دلایل کافی جهت تغییر پست سازمانی فرد مذکور،از طریق اتوماسیون مکاتبات به مدیریت امور اداری.

 2- طرح موضوع در جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی اعضای غیر هیأت علمی جهت بررسی شرایط احراز و وجود پست سازمانی  بلاتصدی و اخذ تأییدیه هیأت اجرایی.

 3- ارجاع نتیجه به کارگزین مربوطه جهت صدور حکم تغییر پست سازمانی.