دانشگاه ارومیه

 هدف: ارزیابی عملکرد سالانه اعضاء

 1- ارسال فرم های ارزشیابی کارکنان به مسئولین حوزه های مربوط جهت تکمیل و امتیاز دهی.

 2ارزیابی توسط مسئول واحد تا تاریخ 15 اسفند هر سال و ارسال فرمهای تکمیل شده به مدیریت امور اداری

 3جمع آوری فرمها جهت امتیاز بندی و تهیه لیست برای هر واحد

 4ارسال به مدیریت امور اداری جهت تعیین امتیازات عملکردها

 5- اخذ نتایج تا 20 فروردین توسط کارگزین مربوطه

 6- صدور احکام افزایش سالانه بر اساس نتایج ارزشیابی تا پایان فروردین ماه

 7- بررسی و استخراج همکارانی که بیشترین امتیاز را در حوزه خود بدست آورند

 8- اعلام اسامی جهت اعطای پایه تشویقی به هیأت اجرائی بر اساس سهمیه 10 درصد تعداد اعضای رسمی و پیمانی             با هماهنگی مسئول مربوطه

 9- در صورت تأیید از طرف هیأت اجرایی صدور حکم پایه تشویقی بر اساس ضوابط مندرج در آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی