دانشگاه ارومیه

هدف: اعمال افزایش ضریب حقوقی سالانه

1- دریافت بخشنامه افزایش سالانه ضریب حقوقی از وزارت علوم

2- تصحیح و بروز رسانی اطلاعات مندرج در سیستم کارگزینی بر اساس ضریب حقوقی جدید توسط مدیر سیستم.

3-صدور حکم کارگزینی توسط کارگزین و ارسال به رئیس کارگزینی جهت تأیید از طریق سیستم کارگزینی.

4-کنترل احکام صادره توسط رئیس و ارسال به معاون اداری پشتیبانی/مدیر امور اداری جهت امضاء.

5- بارگذاری خودکار احکام امضاء شده در وب سایت دانشگاه.