دانشگاه ارومیه

هدف: صدور مرخصی استعلاجی برای اعضاء

 1- ارائه گواهی استعلاجی توسط مستخدم به امور اداری

الف)در صورتی که گواهی استعلاجی بیشتر از 3روز نباشد:

 2- ارسال گواهی به اداره کارگزینی جهت ثبت در پرونده حضور و غیاب مستخدم.

ب)در صورتی گواهی استعلاجی بیشتر از 3 روز باشد:

 3- ارسال نامه قطع حقوق توسط کارگزینی به امور مالی .

 4- ارسال گواهی استعلاجی به سازمان تامین اجتماعی.

 5- دریافت فرم معرفی به کار از سازمان تامین اجتماعی.

 6- تأیید و تکمیل فرم توسط کارگزینی و حسابداری.

 7- امضاء توسط مدیر امور اداری.

 8- مراجعه فرد با به همراه داشتن نامه صادره به تامین اجتماعی جهت دریافت حقوق ایام استعلاجی.