دانشگاه ارومیه

هدف: صدور گواهی اشتغال برای اعضاء جهت ارائه به سازمانها یا ارگانهای دیگر بنابه درخواست متقاضی

 1- درخواست متقاضی

 2- دستور مدیر امور ادری و ارجاع به کارگزینی.

 3- تهیه پیشنویس نامه گواهی اشتغال بکار و ارجاع به رئیس کارگزینی .

 4- ارجاع نامه به مدیر امور اداری جهت تأیید و امضاء .

 5- ارجاع الکترونیکی نامه به دبیرخانه و ثبت نامه در دبیرخانه.

 6- ارائه نامه به متقاضی از طریق دبیرخانه مرکزی.