دانشگاه ارومیه

هدف:استخدام و بکارگیری نیروی انسانی جدید

 1- اعلام قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و گزینش توسط اداره کارگزینی به متقاضی استخدام

 2- مراجعه فرد به مدیریت امور اداری –کارگزینی جهت ارائه مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده شامل:

- اصل و کپی از تمام صفحات شناسنامه

- اصل و کپی کارت ملی

- اصل و کپی کارت پایان خدمت یا معافیت

- 6قطعه عکس 4*3

- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی

- امضای سوگند نامه ومنشور اخلاقی دانشگاه

 3- استعلام مدرک تحصیلی متقاضی استخدام از مرکز صادر کننده آن

 4- معرفی متقاضی استخدام به اداره بهداشت و دادگستری جهت استعلام عدم اعتیاد و سوء سابقه کیفری از طریق نامه مدیریت امور اداری

 5- ارائه پاسخ استعلام ها به دبیرخانه مرکزی و ثبت نامه ها در سیستم اتوماسیون مکاتبات در دبیرخانه مرکزی و ارسال به کارتابل مدیر امور اداری

 6- استعلام شماره پست سازمانی از مدیریت طرح و برنامه

 7- معرفی فرد از طریق نامه به محل خدمت تعیین شده از طرف کارگزینی

 8- ارسال نامه شروع بکار از طرف رئیس یا مسئول محل خدمت فرد جدید الاستخدام به مدیریت امور اداری از طریق اتوماسیون مکاتبات

 9- صدور حکم کارگزینی برای فرد از طریق سیستم کارگزینی و ارسال به رئیس اداره کارگزینی جهت تأیید

 10- تأیید رئیس کارگزینی و ارسال حکم به معاون اداری و پشتیبانی یا مدیر امور اداری جهت امضاء وثبت در سیستم کارگزینی