دانشگاه ارومیه

هدف: نقل و انتقال کارکنان متقاضی جابجایی به نهادها و ساز مان های دیگر

 1- ارائه درخواست کتبی متقاضی و موافقت واحد سازمانی که فرد متقاضی در آن مشغول به کار است به دبیرخانه مرکزی جهت ثبت در اتوماسیون مکاتبات

 2- ارجاع درخواست به مدیر امور اداری  جهت طرح در جلسه هیأت اجرایی.

 3- ارائه نتیجه نهایی در صورتجلسه هیأت اجرایی به رئیس کارگزینی.

 4- انعکاس نتیجه به فرد متقاضی از طریق اتوماسیون مکاتبات.

 5- انجام مراحل تسویه حساب توسط عضو

 6- صدور حکم انتقال توسط کارگزینی( در صورت موافقت با انتقال متقاضی).