دانشگاه ارومیه

پژوهشکده زیست فناوری

فرآیندهای اصلی

  • نامه نگاری
  • ثبت طرح های پژوهشی پیشنهاد شده توسط محققین
  • پیشنهادیه به داوران جهت بررسی روند تصویب طرح

فرآیندهای مدیریتی

  • مدیریتی ثبت و کنترل الکترونیکی ورود و خروج از طریق ارتباط سیستم انگشت
  • ثبت سوابق و اطلاعات دانشجویان و محققین

 فرآیندهای پشتیبانی

  • ثبت سوابق علمی دانشجویان و محققین