دانشگاه ارومیه

مدیریت طرحهای عمرانی

فرآیندهای اصلی

 • تهیه وتنظیم قراردادهای پیمانکاری و نظارت بر احداث ساختمانها و تاسیسات دانشگاه.
 • انجام محاسبات فنی ساختمانها و تاسیسات دانشگاه.
 • تهیه نقشه جامع ساختمانهای دانشگاه با توجه به نیازهای آتی.
 • هماهنگی کليه برنامه های اجرايی و مطالعاتی.
 • نظارت برکليه کارگاهها.
 • مطالعه و تحقيق در مورد علل خرابی بناها و راهها.
 • رسيدگی و اظهارنظر در مورد اعمال تغييرات پروژه های در حال اجرا.
 • مطالعه جهت تهيه و توصيه ضوابط در امر مصالح ساختمانی و معيارهای موردنياز.
 • ايجاد هماهنگی در اجرای طرحهای ساختمانی و تاسيساتی و راهسازی.
 • اعزام افراد ذيصلاح به کميسيونها و سمينارها.
 • تهيه گزارشات نهايی.
 • تعيين و تصويب معيارهای ساختمانی.
 • بررسی و مطالعه نقشه های ساختمانی.
 • بررسی و اعلام نظر درباره نقشه های پیمانکار