دانشگاه ارومیه

مدیریت حراست (اداره حفاظت فیزیکی)

فرآیندهای اصلی

  • صدور کارت پرسنلی
  • درخواست خروج وسایل غیراموال از دانشگاه (شامل شخصی و شرکتی)
  • اخذ مجوز تردد خودرو در محیط دانشگاه
  • اخذ مجوز تردد فردی در ساعات غیر اداری در محیط دانشگاه
  • اظهار نامه حفاظتی اقلام