دانشگاه ارومیه

امور قرار دادها

فرآیندهای اصلی

  •  انجام امور مربوط به مناقصات ، مزایده ها و استعلامات
  •  مكاتبات لازم با شركت ها و پيمانكاران طرف قرارداد دانشگاه
  •  هماهنگي با نمايندگان كارفرما جهت پيشبرد صحيح امور
  •  هماهنگي با قسمت امورمالي دانشگاه جهت اعمال قوانين مالي در امور مربوط به قراردادها
  •  هماهنگي با دفتر حقوقي دانشگاه جهت اعمال قوانين حقوقي در امور مربوط به قراردادها
  •  هماهنگي با سايرقسمتهاي دانشگاه درامورمرتبط با قراردادها
  •  تنظيم قراردادها
  •  تنظيم امارهاي مربوطه
  • درج اطلاعيه ها ي مربوطه در جرايد عمومي ودر وب سایت