دانشگاه ارومیه

اداره تدارکات

 • درخواست خريد
 • مجوز درخواست تكثير اداري
 • حواله امور مالی
 • حواله انبار
 • درخواست صدور چک
 • سند هزینه رسمی
 • صورت مجلس خرید کالا
 • صورتجلسه تحویل کالا
 • صورتجلسه خرید کالا و معاملات انجام شده
 • فرم اداره کل مالیاتی
 • فرم درخواست صدور قبض پرداخت مالیات و عوارض
 • فرم مالیات
 • قبض رسید انبار
 • نماینده اسناد