دانشگاه ارومیه

اداره تجهیز و سفارشات خارجی

فرآیندهای اصلی

  • جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به قوانين ومقررات مربوط به بازرگانی خارجی کشور و همچنين کشورهای طرف قرارداد.
  • مطالعه و جمع آوری اطلاعات مربوط به بازارهای صادراتی
  • پيدا کردن بازار فروش و تهيه برنامه های بازاريابی