دانشگاه ارومیه

1- مراجعه دانشجو به کارشناس کمیسیون موارد خاص در امور دانشجویان

2- اخذ برگ درخواست تقاضای دانشجو از کمیسیون موارد خاص

3- تکمیل اطلاعات فردی ، موضوع تقاضا و انگیزه و علل تقاضا

4- مراجعه به دانشکده مربوطه جهت تائید برگه درخواست

5-دریافت برگه تائید شده به کارشناس موارد خاص از طریق اتوماسیون مکاتبات

6- تشکیل کمیسیون جهت بررسی درخواست دانشجویان

7- اعلام نتایج کمیسیون به دانشجویان مراجعه کننده توسط کارشناس کمیسیون