دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند :  مشاوره در رابطه با تغییر رشته ، حذف دروس و ادامه تحصیل دانشجویان مشروط

1- تهیه لیست مشکلات آموزشی دانشجویان  بر اساس کارنامه تحصیلی دانشجویان توسط کارشناس مشاوره در ستاد شاهد

2- اعلام لیست دانشجویان  مشخص شده جهت مشاوره پیرامون مشکلات آموزشی در سایت

3- تعیین وقت مشاوره توسط کارشناس مشاوره در ستاد شاهد با مراجعه  دانشجویان به  ستاد شاهد و یا بصورت تماس تلفنی