دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : تاسیس انجمن علمی

1- تهیه اساسنامه منطبق با ائین نامه انجمنهای علمی دانشجویی با امضا هیات موسس و مدیر گروه اموزشی(مقررات مورد عمل ائین نامه انجمنهای علمی دانشجویی

2- بررسی اساسنامه توسط کارشناس انجمنهای علمی دانشجویی در صورت تائید ارجاع به کمیته حمایت و نظارت بر انجمنهای علمی دانشجویی

3- اگر نیاز به اصلاح داشته باشد به هیات موسس عودت میشود

4- اگر اساسنامه تهیه شده برای یک رشته اموزشی باشد تائید میشود اگر بین رشته ای باشد در صورتی که با بقیه انجمنهای علمی بین رشته ای موازی نباشد تائید میشود

5- صدور مجوز فعالیت انجمن و یکسال فرصت دادن به هیات موسس برای معرفی انجمن و برگزاری انتخابات