دانشگاه ارومیه

1- تکمیل درخواست تشویق از طریق سیستم اطلاعات پژوهشی توسط عضو هیات علمی

2- بررسی درخواست توسط کارشناس پژوهشی در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

3- تعیین مبالغ تشویقی طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه

4- ارسال نامه مبلغ تعیین شده جهت تشویق مقالات عضو هیات علمی توسط کارشناس پژوهش

5- واریز مبلغ تعیین شده به حساب عضو هیات علمی توسط حسابدار معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه