دانشگاه ارومیه

1-  تکمیل فرم پذیرش بدون آزمون مقطع  دکتری  

2- تکمیل بقیه موارد مندرج در فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری سال 94

3- ارسال به دبیرخانه  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

4- تحویل فرم به اداره تحصیلات تکمیلی جهت بررسی توسط دبیرخانه معاونت