دانشگاه ارومیه

1-  مراجعه دانشجو به اداره استعدادهای درخشان در آموزش کل و تکمیل فرم گواهی رتبه در سال تحصیلی 95-94 

2- بررسی وضعیت تحصیلی توسط کارشناس اداره ثبت نام (آقای میرزایی)

3- شرایط لازم برای احراز صدور گواهی رتبه  در پایان نیمسال ششم برای ورودی های 90

 100 واحد گذرانده و جزو ده درصد نفرات برتر کلاس بوده و مدت تحصیل بیش از 8 نیمسال نباشد

4- پس از بررسی فرم های گواهی رتبه دانشجویان افراد حائز شرایط تعیین می شود

5- تایید معاون آموزشی و تحویل فرم به اداره استعدادهای درخشان