دانشگاه ارومیه

1- کنترل عضویت فرد توسط کتابدار  در بسیستم کتابخانه مرکزی و ثبت اسناد

2- کنترل تاریخ برگشت و تعداد کتابهای امانت داده شده

3- امانت کتاب از طریق سیستم  به افراد عضو در کتابخانه

4- مشخص کردن تاریخ برگشت بکتاب امانت داده شده به عضو درخواست کننده کتاب