دانشگاه ارومیه

1- مراجعه دانشجو به ستاد شاهد و ایثارگر و ارائه درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی به کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر

2- تکمیل فرم درخواست استفاده از تسهیلات آموزشی توسط دانشجو و ارائه آن به کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر

3- بررسی مشخصات تحصیلی و درخواست دانشجو

4- ارسال فرم  به معاون آموزشی دانشگاه جهت امضا و مطرح کردن آن در کمیسیون آموزشی

5-  ارائه نظر کمیسیون و تائید و امضاء معاون ، مدیرکل آموزش و مدیر ستاد  دانشجویان شاهد و اایثارگر