دانشگاه ارومیه

 فرم های پژوهشی

 فرم های آموزشی

 فرم های تحصیلات تکمیلی (دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری)

 فرم های تحصیلات تکمیلی دانشجویان دکتری

فرم های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی ارشد