دانشگاه ارومیه

 

فرمهای مربوط به ثبت نام دانشجویان در پردیس دانشگاهی