دانشگاه ارومیه

1- دریافت دعوت نامه های جلسات از ادارات استان و دعوت نامه های داخل دانشگاه از طریق اتوماسیون مکاتبات

2- جمع بندی و برنامه ریزی زمان دعوت نامه ها توسط مسئول دفتر ریاست

3- ارائه برنامه شرکت در جلسات به ریاست دانشگاه  و کسب تایید

4- تعیین برنامه هفتگی ریاست دانشگاه