دانشگاه ارومیه

1- ارائه نامه درخواست وام از ستاد امور رفاهی توسط متقاضی وام از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری و یا بصورت دستی به کارشناس مسئول دفتر ریاست

2- اولویت بندی لیست افراد متقاضی وام برحسب دلیل تقاضای وام توسط کارشناس مسئول دفتر ریاست

3- تائید اولویت بندی لیست متقاضیان توسط ریاست دانشگاه و تعیین 10 نفر از افراد متقاضی در هر ماه جهت دریافت وام

4-تماس با متقاضیان تایید شده جهت دریافت چک وام توسط کارشناس مسئول دفتر ریاست

5- ارسال لیست افراد و مبلغ وام به امور مالی از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری جهت قسط بندی و کسر از حقوق