دانشگاه ارومیه

1- ارائه نامه درخواست وام کمک های مردمی توسط متقاضی وام از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری و یا بصورت دستی به کارشناس مسئول دفتر ریاست

2- اولویت بندی لیست افراد متقاضی وام برحسب دلیل تقاضای وام  توسط کارشناس مسئول دفتر ریاست

3- تائید اولویت بندی  لیست  متقاضیان توسط ریاست دانشگاه  و تعیین 10 نفر از افراد متقاضی  در هر ماه جهت دریافت وام

4-تماس با متقاضیان تایید شده جهت دریافت چک وام توسط  کارشناس مسئول دفتر ریاست 

5- ارسال لیست افراد و مبلغ وام به امور مالی از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری جهت قسط بندی و کسر از حقوق