دانشگاه ارومیه

1- ارائه درخواست « معرفی نامه بیمه خودرو » متقاضی به کارشناس مسئول دفتر ریاست

2- تهیه لیست افراد درخواست کننده معرفی نامه بیمه خودرو توسط کارشناس مسئول دفتر ریاست

3- ارسال لیست  های تهیه شده به شرکت بیمه و امور مالی دانشگاه

4- قسط بندی مبلغ بیمه توسط امور مالی و کسر از حقوق

5- واریز اقساط بیمه خوردرو متقاضیان به شرکت بیمه