دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم ملاقات با ریاست دانشگاه توسط فرد متقاضی ملاقات (دانشجو، هیئت علمی و کارکنان)

1- تحویل فرم تکمیل شده به دبیرخانه مرکزی

3- ارسال تصویر فرم تکمیل شده به کارتابل ریاست  توسط دبیرخانه مرکزی

4- دریافت فرم های تکمیل شده توسط کارشناس مسئول دفتر ریاست و تعیین برنامه زمان بندی ملاقات

5-  اعلام زمان ملاقات به فرد متقاضی با تماس تلفنی