دانشگاه ارومیه

1- تکمیل فرم درخواست دفاع توسط دانشجو و اخذ تائیدیه استاد راهنما و مشاور

2- تکمیل قسمت مربوط به آموزش مبنی بر گذراندن کلیه دروس دوره و تایید آن

3- ارائه درخواست فرم دفاع پس از تایید به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت دریافت شماره پایان نامه

4- تکمیل فرم های  دروس گذرانده و تعیین اساتید داور و تایید آن توسط استاد راهنما و مدیر گروه

5- تایید فرم اساتید داور توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده و معاون آموزشی

6- ارائه فرم تعیین اساتید داور و دروس گذرانده به دفتر تحصیلات تکمیلی

7- صدور حکم کمیته داوران توسط مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت حضور در جلسه دفاعیه

8- تکمیل  فرم اطلاعیه دفاع  توسط دانشجو و اطلاع رسانی قبل از برگزاری جلسه

9- برگزاری جلسه دفاعیه دانشجو در حضور مدیر گروه و هیئت داوران و تکمیل فرم ارزیابی جلسه دفع دانشجو

10- تکمیل فرم بعیین زمان دفاع پایان نامه  توسط استاد راهنما و امضا هیئت داوران

11- اصلاح موارد پیشنهادی هیئت داوران توسط دانشجو با نظر استاد راهنما

12- تکمیل فرم محرمانه نظرخواهی سرپرست نماینده تحصیلات تکمیلی و ارسال به مدیرکل تحصیلات تکمیلی

13- تکمیل فرم اصلاح و تحویل نسخ پایان نامه و اخذ رسید کتابخانه و سایر امضاهای لازم و تائید توسط معاون آموزشی

14- تکمیل نمره پایان نامه توسط استاد راهنما و تحویل آن به تحصیلات تکمیلی