دانشگاه ارومیه

1- دریافت فرم پیشنهاد پایان نامه

2- مراجعه به استاد راهنما جهت تکمیل فرم

3- تکثیر فرم در سه نسخه با امضای استاد ویا استاد راهنما و تحویل به مدیریت گروه جهت انجام داوری و طرح در کمیته تحصیلات تکمیلی

4- تکمیل قسمت پایانی فرم (پس از انجام اصلاحات) و درج تاریخ تصویب گروه و انجام امضا

5- طرح پیشنهاد پایان نامه در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی توسط مدیر گروه و تصویب نهایی

6- ثبت اطلاعات پیشنهاد ÷ایان نامه در پایگاه اطلاعات پایان نامه ها و اخذ رسید توسط دانشجو و تحویل آن به کارشناس تحصیلات تکمیلی جهت ضمیمه کردن به پروپوزال

7- تحویل یک نسخه از پروپوزال تصویب شده به دانشجو

8- ارسال پروپوزال توسط تحصیلات تکمیلی دانشکده به مدیرکل تحصیلات تکمیلی جهت صدور حکم استاد و یا اساتید راهنما

9- دریافت حکم اساتید از مدیریت تحصیلات تکمیلی و ارجاع آن به اساتید مربوطه توسط تحصیلات تکمیلی