دانشگاه ارومیه

 1-    ارائه دروس ترمی دربرنامه سما

2- اطلاع رسانی ارائه دروس در وب سایت پردیس و نصب آن در پانل توسط کارشناس آموزش

3-    انتخاب واحد دستی برای هر دانشجو