دانشگاه ارومیه

1- هدف از ثبت نام دانشجو جهت ارتقاء سطح علمی

2- ثبت نام طبق مقررات آموزش عالی و دانشگاها می باشد و مراحل انجام کار عبارتند از ارائه فرمهای ثبت نام و جمع آوری مدارک از دانشجو جهت تکمیل پرونده دانشجویان

3- حداقل 20 دقیقه برای هر دانشجو

4- اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی دو سری کپی کارت نظام وظیفه

شش قطعه عکس 4*3 ( 12 قطعه برای دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی گواهی اشتغال به کار و حکم کارگزینی) تکمیل و ارائه فرم تعهد پرداخت شهریه اصل و تصویر مدرک کارشناسی و فرم مشخصات و صلاحیت عمومی فرم آمار فرم تعهد صلاحیت عمومی ریز نمرات  کارشناسی  برگه انتخاب واحد cd اسکن شده مدارک

5- آموزش تحصیلات تکمیلی دکتری محل استقرار پردیس دانشگاه ارومیه  - نام کارمند معصومه جوادی قرالر وزمان مراجعه طبق تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه

6- در موارد ذکر شده بالا تمامی فرایند به صورت دستی انجام می گیرد لذا می توان این فرایند را به صورت اینترنتی و مکانیزه انجام داد تا در وقت و انرژی صرفه جویی به عمل آید .

7- ارائه دروس برای هر رشته در سیستم سما و برنامه word

8- انتخاب واحد که توسط کارشناس مربوطه بصورت دستی دربرنامه آموزشی سما ثبت می گردد.

9- درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر فاقد معافیت تحصیلی

10-درخواست تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات برای هر دانشجو از دانشگاه مقطع قبلی

11- تشکیل پرونده برای هر دانشجو

12- ارسال فرمهای مشخصات و صلاحیت عمومی به سازمان سنجش کل کشور

13- ورود اطلاعات فردی دانشجو به سیستم سما و اختصاص شماره دانشجویی

14- اسکن عکس و یا استخراج از cd  مدارک و انتقال به سیستم سما برای هر دانشجو

15- الصاق شماره دانشجویی بر روی پرونده دانشجویان طبق اصول بایگانی

16-بایگانی پرونده های  تشکیل شده