دانشگاه ارومیه

مقررات و مراحل انجام کار:دریافت فرم حق التدریس از آموزش.

مدت زمان انجام کار در مرحله:پایان ترم تحصیلی.

نوع فن آوری مورد استفاده برای انجام هر کار:نرم افزار افیس