دانشگاه ارومیه

1- مراجعه دانشجو به حسابداری و تسویه مالی ترم

2- ارائه چک ضمانت بانکی جهت ثبت نام

3- دریافت فیش نقدی از دانشجویان

4-دریافت چک مدت دار شهریه از دانشجویان

5-  انجام کار طی انتخاب واحد ترم صورت گرفته و در طول ترم  پرداخت شهریه معوقه پیگیری می شود