دانشگاه ارومیه

 1- تحويل کارت عضويت کتابخانه

2- تحويل کتابهاي به امانت گرفته شده توسط دانشجو

3- ارائه يک نسخه چاپي از پايان نامه

4- ارائه يک نسخه الکترونيکي ((CD از پايان نامه با فرمت Wordو Pdf

5- تسويه حساب با کتابخانه ( بررسي کارت امانت دانشجو و امضاي فرم تسويه حساب )