دانشگاه ارومیه

1- تحويل کارت عضويت کتابخانه

2- تحويل کتابهاي به امانت گرفته شده توسط دانشجو

3- تسويه حساب با کتابخانه ( بررسي کارت امانت دانشجو و امضاي فرم تسويه حساب )