دانشگاه ارومیه

1- تعیین زمان اجرای همایش توسط روابط عمومی و اعلام آن به کارشناس واحد سمعی و بصری

2- تهیه فیلم و عکس به هنگام برگزاری همایش و ... توسط کارشناس واحد سمعی و بصری

3- تحویل فیلم و عکس ها به کارشناس روابط عمومی جهت استفاده از آنها در تهیه گزارشات

4- استفاده از تصاویر چهت الصاق آنها به خبر درج شده در سایت خبر در رابطه با برگزاری همایش و سایر مراسم ها