دانشگاه ارومیه

1- دریافت نشریات و فراخوان مقالات از طریق پست و اتوماسیون مکاتبات

2- دسته بندی و تعیین فسمتها ی مربوطه جهت ارسال آنها

3- انشاء و درج اطلاعات لازم در سایت خبر دانشگاه جهت اطلاع رسانی