دانشگاه ارومیه

1- تنظیم برنامه زمانی مصاحبه توسط مدیر حوزه ریاست

2- تماس با افراد و خبرنگاران و معاونین و مدیرن مرتبط ازسوی کارشناس حوزه

3- تهیه گزارش مطبوعاتی و درج آن در سایت خبر دانشگاه