دانشگاه ارومیه

1- برنامه ریزی برگزاری جشن و مراسم ها توسط مدیر ریاست و روابط عمومی

2- تحویل برنامه زمانی به کارشناسان حوزه

3- انجام امور لازم جهت برگزاری مراسم

4- ارسال پیام از طریق اتوماسیون مکاتبات و سیستم پیام رسانی تلفنی

5- برگزاری مراسم و تهیه گزارش