دانشگاه ارومیه

1- دریافت نامه و فرم پیوست اطلاعات درخواست شده توسط اتوماسیون مکاتبات  توصط مدیر حوزه ریاست

2- ارسال فرم های اطلاعات به کارشناس حوزه رسایت

3- تماس کارشناس حوزه به واحدهای مرتبط جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز

4- جمع بندی اطلاعات جمع آوری شده از قسمتها

5- تهیه پیش نویس و الصاق اطلاعات پیوستی و ارسال آن ها