دانشگاه ارومیه

1- دریافت خبر از واحدهای تابعه دانشگاه بصورت دستی ویا از طریق اتوماسیون مکاتبات ویا از طریق پست الکترونیکی

2- تائید آن توسط مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی

3- انشاء خبر توسط کارشناس حوزه ریاست و روابط عمومی

4- درج آن در وب سایت دانشگاه به همراه تصاویر و فایل های پیوستی مربوط به خبر