دانشگاه ارومیه

1- تنظیم درخواست خرید از طرف مسئول درمانگاه

2- تائید درخواست خرید توسط معاونت محترم دانشجویی و مدیرکل امور دانشجویی

3- برآورد قیمت خرید اقلام مورد نیاز

4- خرید وسایل و داروهای موردنیاز توسط کارپرداز

5- تحویل وسایل مورد نیاز به انبار و درمانگاه