دانشگاه ارومیه

1- تحویل نسخه تجویزی توسط پزشک به داروخانه

2- تحویا دارو با اخذ وجه طبق تعرفه های درمانگاهی

3- اخذ وجه از دانشجویان محترم به صورت 30% ازکل مبلغ نسخه و از همکاران و بیماران آزاد به صورت 100%