دانشگاه ارومیه

1- پذیرش بیمار از طریق واحد پذیرش

2- مراجعه بیمار به پزشک

3- تجویز دارو توسط پزشک در تعرفه های پیش بینی شده