دانشگاه ارومیه

1- مراجعه بیمار (دانشجو ، کارمند ) به درمانگاه

2- پذیرش بیمار از طریق واحد پذیرش

3- اخذ نوبت درمانی