دانشگاه ارومیه

هدف فرآیند : تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر

1- مراجعه دانشجویان به ستاد شاهد و درخواست تشکیل کلاس تقویتی با تکمیل فرم درخواست کلاس تقویتی

2- تماس  تلفنی کارشناس آموزشی ستاد شاهد با استاد مربوطه  جهت کسب موافقت  استاد جهت تشکیل و تعیین روزهای برگزاری کلاس تقویتی 

3- تهیه پیش نویس نامه درخواست کتبی  برگزاری کلاس تقویتی توسط  کارشناس آموزشی ستاد شاهد

5- تهیه  لیست دانشجویان کلاس تقویتی درس  جهت حضور و غیاب  دانشجویان  توسط کارشناس آموزشی ستاد شاهد

4- تائید و امضای نامه درخواست کتبی برگزاری کلاس تقویتی توسط مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

6- ارسال نامه درخواست کتبی برگزاری کلاس تقویتی به همراه لیست دانشجویان کلاس تقویتی به استاد مربوطه

5- تشکیل کلاس توسط استاد و یا اعلام عدم تشکیل کلاس و یا عدم حضور دانشجویان  توسط استاد به ستاد شاهد