دانشگاه ارومیه

1- انتخاب یک استاد از هر گروه آموزشی جهت مشاوره با دانشجو توسط  ستاد شاهد

2- کسب توافق استاد در صورت قبولی مشاوره  توسط کارشناس ستاد شاهد

3- ارسال لیست دانشجویان مربوط به گروه به همراه کارنامه ترمی دانشجو  توسط کارشناس ستاد شاهد به استاد

4- دریافت مشاوره تحصیلی و آموزشی دانشجو از طرف استاد